52 / 1

صالحی - بابانژاد-نجف زاده

مراسم دعای عرفه در اصفهان،خرم آباد و مشهد با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد

کارگزاری فارابی