55 / 1

رافتی - صادقیان -نجف زاده

نماز عید سعید قربان در شیراز ، مشهد و همدان با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شد.

کارگزاری فارابی