23 / 1

مجتبی اسماعیل زاد

با بالا رفتن دما و افزایش تبخیر در تابستان ، میزان غلظت نمک دریاچه اورمیه افزایش می یابد و شرایط برای تکثیر و فعالیت باکتری ها و جلبک های شورپسند مساعد می شود . باکتری هالوفیت و جلبک دونالیلا سالینا جهت مقاومت در برابر شوری ، رنگدانه های قرمز تولید می کنند و موجب تغییر رنگ آب دریاچه ارومیه می شوند . با کاهش دما وافزایش ورود آب های شیرین به دریاچه، این وضعیت به تدریج از بین می رود .

کارگزاری فارابی