چگونه قوام به یک چهره منفی تبدیل شد؟

امیر مکی پژوهشگر تاریخ معاصر به این سوال پاسخ داده که چگونه احمد قوام که چهره‌ای مثبت نزد مردم بود، در قیام سی تیر به چهره‌ای منفی تبدیل شد.

کارگزاری فارابی