موضع مکی درباره مصدق چه بود؟

حسین مکی از افراد بسیار نزدیک به دکتر مصدق بود. امیر مکی که از بستگان وی است به واکاوی دیدگاه‌های مکی در خصوص مصدق از سی تیر تا ۲۸ مرداد پرداخته است.

کارگزاری فارابی