24 / 1

حسین عبدالله اصل

روستای دحیمی ۱ و ۲و ۳ /ملیحه سعد و گبیر زهیر روستاهای شهرستان حمیدیه با مشکل کم آبی مواجه شدندو این مسئله علاوه بر اینکه نارضایتی مردم در تامین آب شرب را بدنبال داشته ، سلامت احشام و گاومیشها را هم به خطر انداخته است .

کارگزاری فارابی