24 / 10

میلاد حمادی

از سه روز گذشته میزان خروجی سد کرخه افزایش یافته که موجب ورود آب به مخازن ورودی تالاب هور العظیم گردید.

کارگزاری فارابی