علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را / که به ماسوا فکندی همه سایه هما را / دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین / به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

کارگزاری فارابی