26 / 1

مهدی پدرام خو

برداشت خرمای استعمران (سعمران) از نخلستان های روستای علوه کارون (خوزستان) آغاز شد است . خوزستان جزو سه استان اول در تولید خرمای کشور است که بیشترین سهم تولید خرمای استعمران را به خود اختصاص داده است که ارزش صادراتی بالایی دارد.اما امسال بخاطر کمبود آب و خشکسالی برخی از نخل بی ثمر ماندند و هر نخل بیشتر از ۵۰ کیلو بار نداد در حالی که سال های گذشته هر نخل ۱۰۰ کیلو بار می داد

کارگزاری فارابی