اولین هواپیمای غیرنظامی برای خارج کردن اتباع خارجی در فرودگاه کابل

کارگزاری فارابی