نبرد آینده با اسرائیل نبرد برای قدس است

کارگزاری فارابی