گفت‌وگوبا یکی از نیروهای حامی احمد مسعود در پنجشیر

.

کارگزاری فارابی