راه افزایش یارانه های نقدی چیست؟

افزایش یارانه‌های نقدی برای کمک به دهک های کم درآمد با توجه به شرایط تورمی در سال های اخیر از جمله تصمیمات ضروری پیش روی دولت است. اما بهترین راه برای تامین منابع این یارانه ها چیست؟



کارگزاری فارابی