36 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

با توجه به اعلام افزایش ظرفیت واکسیناسیون سراسری کرونا ، دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیستم شهریور ۱۴۰۰ مرکز تجمیعی واکسیناسیون کردستان (سوله بحرانِ بزرگراه کردستان) را شبانه روزی کرده و تعداد قابل توجهی از شهروندان تهرانی به این مرکز مراجعه میکنند.

کارگزاری فارابی