33 / 1

محمدعلی مریزاد

به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی ۷۰ نفر از نیرو های جهادی به مدت ۴ روز در روستای محروم میرآباد قم مستقر و به بارسازی مدرسه و منازل محروم این روستا پرداختند.

کارگزاری فارابی