اگر قرار به تغییر در مرزها باشد توافقهای تاریخی درباره قره‌سو و قره‌باغ هم باید به هم بخورد

کارگزاری فارابی