"کریمانه"|ارادت به بانوی بزرگ کربلا که با تنفر از یک زن در مدینه شکل گرفت!

پیمان طالبی در ویژه برنامه "کریمانه" ماجرای ارادتش به بانوی بزرگ کربلا تحت تاثیر یک مقایسه ساده را بیان کرد.

     

کارگزاری فارابی