36 / 1

میلاد حمادی

از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان،تعطیلی بسیاری از مشاغل و کسب و کارها و روشن نبودن وضعیت فعالیت بانکها،بحران اقتصادی فشار زیادی به شهروندان این کشور وارد آورده به حدی که بسیاری از مردم برای تأمین مایحتاج یا برای هزینه مهاجرت به خارج،به فروش اسباب و اثاثیه منزل‌شان روی آورده‌اند.بسیار از شغلها و تولیدیها ممنوع کار شده اند که به صورت مخفیانه در حال فعالیت هستند.

کارگزاری فارابی