عدالت و مسئله تئوری-۲ | اندیشمندان بزرگ درباره عدالت چه می‌گویند؟

خبرگزاری تسنیم در بخش دوم از گفتگوی خود با پرویز امینی به بررسی نظریه‌های اندیشمندان بزرگ درباره عدالت پرداخته است.



کارگزاری فارابی