نوری المالکی فراکسیون اپوزیسیون تشکیل می‌دهد؟

نتیجه اولیه انتخابات عراق اعلام شده اما به واسطه اعتراضات گسترده بناست که دست‌کم بخشی از این آرا بازشماری شود. در این قسمت سناریوهای پیش رو برای گروه‌های سیاسی در پسا انتخابات عراق می‌پردازیم.

کارگزاری فارابی