میزگرد | بررسی اثرات حذف یارانه پنهان در اقتصاد ایران

قیمت‌گذاری انرژی در کشور همواره یکی از چالش های اقتصاد ایران بوده است. برخی معتقدند قیمت ها باید به سطح جهانی آن برسد و از مابه‌التفاوت آن با قیمت های داخلی تعبیر به یارانه پنهان می کنند و برخی این منطق را اشتباه می دانند.

‌

کارگزاری فارابی