چطور می‌توان بهره‌وری انرژی در ایران را افزایش داد؟

افزایش قیمت انرژی برای مصرف کننده نهایی به عنوان راه‌حلی برای افزایش بهره‌وری و بهبود شاخص شدت مصرف انرژی در ایران مطرح است اما بررسی ها نشان می دهد امکان بهبود افزایش بهره‌وری در تولید و انتقال مسیر بهتری است

کارگزاری فارابی