میزگرد | بررسی روند اجرای بودجه در طول برنامه ششم توسعه

‌فیلمبرداران: رضا رشتیانی، علیرضا کارگزار - تدوین: یوسف بیابانی

کارگزاری فارابی