چرا به پیشنهادات صندوق بین المللی پول باید به دیده تردید نگریست؟

تصویربرداران: محمدرضا گلرو مفرد- احمدرضا آبی ، تدوین: حسین فریدونی

کارگزاری فارابی