54 / 1

منتی - نجف زاده - نظری

همزمان با سراسر کشور رزمایش بزرگ اقتدار بسیجیان در کرمانشاه ، مشهد و قزوین برگزار شد.

کارگزاری فارابی