«بعد از جمعه سیاه خرید می‌کنیم!» این پیام بسیاری از کاربران است که به جمعه سیاه در ایران انتقاد کرده‌اند. آنها معتقدند جمعه سیاه در ایران در واقع سیاه بازی و بازار سیاه است!

کارگزاری فارابی