دانش‌آموزان بیرجند در زمان کرونا هیچگونه افت تحصیلی نداشتند

دانش‌آموزان بیرجند در زمان کرونا هیچگونه افت تحصیلی نداشتند

گروه استان‌ها ــ مدیر آموزش و پرورش بیرجند با تاکید بر اینکه تنها شهرستانی هستیم که در زمان کرونا افت تحصیلی نداشتیم گفت: تنها ۳۴ درصد دانش آموران توانستند از فضای مجازی استفاده مطلوب داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازبیرجند، امروز جشن "صدای پـــای معلم" بـــا حضـــور نومعلمـــان آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان بیرجنـــد، مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش خراســـان جنوبی، مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان بیرجنـــد، معاونـــان آمـــوزش و پـــرورش و جمعـــی از معلمـــان و دانش‌آمـــوزان برگـــزار شـــد.

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بیرجنــد در ایـــن مراســـم بـــا بیـــان اینکـــه 4 هزار و 300 معلـــم در شهرســـتان بیرجنـــد خدمـــت مـــی‌کننـــد، گفـــت: در بیرجنــد 360 آموزشــگاه داریــم کــه 65 هــزار دانـــش آمـــوز در مقاطـــع مختلـــف مشـــغول بـــه تحصیـــل هســـتند.

یکه خانی بـــا اشـــاره بـــه حضـــور 78 فارغ التحصیـــل دانشـــگاه فرهنگیـــان کـــه ســـهمیه شهرســـتان بیرجنـــد هستند افـــزود: ایـــن فارغ التحصیـلــان امســـال اولیـــن تجربـــه معلمـــی خـــود را دارنـــد.

وی از تربیـــت انســـان‌هـــای شایســـته و تربیـــت نیـــروی انســـانی و تبدیـــل آن بـــه ســـرمایه انســـانی بـــه عنـــوان یکـــی از افتخـــارات خراســـان جنوبـــی یـــاد کـــرد و ادامـــه داد: اســـتان خراســـان جنوبـــی در تربیـــت معلمیـــن در سراســـر کشـــور برنـــد دارد و مشـــهور اســـت.

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بیرجنــد بـــا بیـــان اینکـــه مـــا میـــراث دار افرادی چون عالمـــه فـــرزان، دکتـــر شـــکوهی و... هســـتیم، افـــزود: میـــراث دار کســـانی هســـتیم کـــه امـــروز اولویـــت اول زندگـــی خـــود را تربیـــت انســـان‌هـــای صالـــح مـــی‌داننــد، تمــام پــدران و مادرانــی کــه اولویــت اولشـــان درس خوانـــدن فرزندان شـــان در بهتریـــن شـــرایط اســـت و این دلسوزی و دغدغه را در کمتر استانی چون خراسان جنوبی داریم.

یکه خانی گفـــت: تحقـــق ایـــن اولویـــت تعلیـــم و تربیـــت بـــرای خانـــواده‌هـــا زمـــان بـــرده چـــرا کـــه مـــا دیـــار عالمـــان و اندیشـــمندان هســـتیم و مـــا مدیـــون معلمـــان دلســـوز هســـتیم.

بیرجند تنها شهرستانی که در زمان کرونا افت تحصیلی نداشت

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بیرجنــد ادامـــه داد: در شـــاخص‌هـــای مختلـــف رشـــد داشـــته‌ایـــم؛ بـــه طـــور مثـــال در ســـال 98 قبـــل از شـــیوع کرونـــا در بیـــن 750 منطقـــه آمـــوزش و پـــرورش کشـــور رتبـــه 20 را داشـــته‌ایم و در خـــرداد مـــاه 1400 بـــاز هـــم علـــی رغـــم شـــیوع کرونـــا همیـــن رتبـــه 20 را کســـب کرده‌ایـــم.

وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه مـــا تنهــا شهرســتانی هســتیم کــه نســبت بــه قبــل کرونـــا افـــت نداشـــته‌ایـــم، گفـــت: ایـــن نشـــان از همـــت همـــه نیروهـــا و معلمـــان دارد.

یکــه خانــی بــه رشــد شــاخص‌هــای آمــوزش و پـــرورش شهرســـتان اشـــاره کـــرد و ادامه داد: کســـب مـــدال نقـــره و برنـــز المپیـــاد، کســـب نشـــان برتـــر المپیـــاد بـــا تــلـاش دانـــش‌آمـــوزان، خانـــواده‌هـــا و معلمـــان حاصـــل شـــده اســـت.

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بیرجنــد بیـــان کـــرد: در شـــهری زندگـــی مـــی‌کنیـــم کـــه معلـــم آمـــوزی و کمـــک بـــه توانمندســـازی دانـــش آمـــوزان دارای اهمیـــت اســـت و معلمـــان عاشـــقانه وضعیـــت تحصیـــل دانـــش‌آمـــوزان را دنبـــال مـــی‌کننـــد کـــه ایـــن موضـــوع رســـالت مـــا را ســـنگین مــی‌کنــد.

وی ادامــه داد: نومعلمــان آمــوزش و پـــرورش شهرســـتان بیرجنـــد بالاتریـــن رتبـــه‌هــای کنکــور را داشــته‌انــد و بــا وجــود رتبــه بـــالای کنکـــور رشـــته معلمـــی را انتخـــاب کـــرده‌انـــد کـــه شایســـته قدردانـــی اســـت.

یکه خانی خطاب بـــه نومعلمـــان در ایـــن مراســـم گفـــت: از اکنون تـلاش کنیـد کـه جـزء بهتریـن‌هـا باشـید و از فکــر خـلـاق خــود کــه مســلط بــه علــم روز اســت بهـــره گیریـــد و جـــزء بهترین‌هـــا باشـــید.

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بیرجنــد با بیان اینکه تنها 34 درصد دانش‌آموزان توانستند از فضای مجازی خوب استفاده کنند ادامه داد: دو مســاله مهــم، آمـــوزش و پـــرورش را در دوران کرونـــا تهدیـــد مـــی‌کنـــد که یکـــی از بیـــن رفتـــن عدالـــت آموزشـــی اســـت چـــرا کـــه تنها 34 درصـــد دانش‌آمـــوزان توانســـتند خـــوب از فضـــای مجـــازی اســـتفاده کننــد و33 درصــد دانــش آمــوزان تنها پنج ســاعت در فضـــای مجـــازی شـــاد بـــوده‌انـــد.

وی بـــه یکــی دیگــر از ایــن تهدیــدات اشــاره کــرد و افــزود: مرکــز مطالعــات اســتراتژیک اعـلـام کــرده در دوران کرونـــا انســـجام ملـــی آســـیب دیـــده اســـت که از مکان‌های بروز این انسجام مدارس بوده است.

یکه خانی از نومعلمــان خواســت بــا ملاطفــت و ملایمــت بـــا دانش‌آ مـــوزان رفتـــار کننـــد چـــرا کـــه از ایـــن طریـــق مـــی‌تواننـــد در قلـــب دانـــش آمـــوزان راه پیـــدا کننـــد و دانـــش آمـــوزان از ایـــن طریـــق احســاس امنیــت می‌کننــد کــه باعــث پیشــرفت آن‌هــا مــی‌شــود.

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بیرجنــد بیــان کــرد: اغنــای اولیــا هــم مهــم اســت کــه بــا خیــال راحــت دانش‌آمــوزان را بـه مـدارس بفرسـتند.

در ایـن مراسـم از 78 نفـر از نومعلمـــان آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان بیرجنـــد تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.

انتهای پیام/254/س

تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
بیمه ملت
بیمه دات کام
الی گشت
مادیران
ایران پرس
triboon
بلیط هواپیما