روحانی در ۶ ماه آخر دولتش، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد/ معلوم است تورمی که امروز در جامعه وجود دارد، محصول چه اقداماتی است! با ضریب فزاینده ۸ می‌توان گفت دولت روحانی فقط در شش ماه هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد.

کارگزاری فارابی