۳ مزیت دستورالعمل مالیات مقطوع صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰/الزام تسلیم اظهارنامه برای فروش بیش از ۱.۴میلیارد تومان

3 مزیت دستورالعمل مالیات مقطوع صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100/الزام تسلیم اظهارنامه برای فروش بیش از 1.4میلیارد تومان

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد، این بخشنامه دارای سه مزیت معافیت از نگهداری اسناد و تسلیم اظهارنامه عمکلرد و قطعی شدن مالیات است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود منظور رئیس سازمان مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور،  اعلام کرد، با رعایت بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال ١4 ١ کل کشور بر اساس اختیار قانونی ایجاد شده در مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و با رعایت مفاد بند (م) تبصره (4) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل، مقرر می دارد:

 الف – مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٩4:

مزایای مالیات توافقی: معافیت  از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه

 1- تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1400 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ 14،400،000،000 ریال) باشد، مشمول مقررات این دستور العمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستور العمل حداکثر تا پایان خردادماه سال ١4 ١ (فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می‌باشند.

تذکر: مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1400 بیش از مبلغ 14،400،000.000 ریال است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند.

 2- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) و از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.

در فرم  یادشده، مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اطلاعات موجود و دریافتی از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و یا فروش ابرازی حسب مورد و براساس قوانین و مقررات تعیین می شود.

چنانچه مالیات تعیین شده مورد پذیرش مؤدی باشد، مودی می تواند با تسلیم فرم مذکور از شرایط این دستور العمل بهره مند شود در صورتی که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون یاد شده مورد پذیرش مودیان موضوع این دستورالعمل نباشد، این گروه از مودیان مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

 تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود.

چه کسانی از شمول مزایای مالیات توافقی خارج می‌شوند؟

بدیهی است مالیات عملکرد سال 1400 مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال 1401، به عنوان آخرین اقدام تسلیم نکنند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم ننمایند از شمول این دستور العمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

 3- درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک‌جا تا پایان خرداد ماه سال 1401 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.

عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 4- هرگاه از صدور اوراق قطعی ناشی از پذیرش مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل، اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال 1400 پیش از رقم ابرازی وی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر در این دستورالعمل (14،400،000،000) ریال تجاوز نکند، با رعایت مقررات بند (1 4) ماده (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت است از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات مقطوع مورد پذیرش مودی در فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد.

مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (192) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال 1400 بیش از رقم 14،400،000،000 ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.

 تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند (1) این دستور العمل، مودیان مشمول دستور العمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 معاف می باشند، بر این اساس مفاد حکم بندهای (4) و (5) این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند (4) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش در آمد ارائه خدمات پیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (1) این دستور العمل باشد، نیز جاری خواهد بود.

بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال 1400 و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری است.

ب – سایر موارد:

 6- مالیات عملکرد سال 1400 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137)، (165) و (172) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص در آمد عملکرد سال 1400 خود می باشند، از شمول مفاد این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

– کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال 1400 دریافت کرده اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس قوانین و مقررات، اقدام نمایند.

 8- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1399 آنها به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط و پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده به روش های مندرج در بند (2) این دستورالعمل، مشمول مفاد این دستورالعمل خواهند بود.

بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این بند در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی کاهش یابد، این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1400 آنها نخواهد.

 9- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1400 مشمول حکم بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده با توجه به فرم این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
مادیران
ایران پرس
triboon
بانک ایران زمین
ایوا
لامرد
بلیط هواپیما
بانک سرمایه
آموزش خبرنگار