جام جهانی 2022 قطر
 

اعلام برنامه نیم‌فصل اول لیگ یک

اعلام برنامه نیم‌فصل اول لیگ یک

برنامه دیدارهای لیگ دسته اول فوتبال در فصل جدید مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مراسم قرعه‌کشی مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های ایران در فصل 02-1401، ظهر امروز (چهارشنبه) با حضور نمایندگان باشگاه‌ها برگزار شد.

مطابق این قرعه‌کشی، برنامه نیم‌فصل اول رقابت‌های لیگ یک به شرح زیر است:

هفته اول
خیبر خرم‌آباد - پارس جنوبی جم
چوکای تالش - شهر خودرو
چادرملوی یزد - آرمان گهر سیرجان
مس شهر بابک - شهرداری آستارا
شمس آذر قزوین - خوشه طلایی ساوه
سایپا - رایکای بابل
شاهین بندر عامری - نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)
ون پارس نقش جهان اصفهان - فجر سپاسی شیراز
استقلال خوزستان - شهرداری همدان

هفته دوم
فجر سپاسی شیراز - خیبر خرم‌آباد
پارس جنوبی جم - مس شهر بابک
آرمان گهر سیرجان - چوکای تالش
شهرداری همدان - ون پارس اصفهان
خوشه طلایی ساوه - چادرملوی یزد
رایکای بابل - شمس آذر قزوین
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) - استقلال خوزستان
شهر خودروی مشهد - شاهین بندر عامری
شهرداری آستارا - سایپا

هفته سوم
شمس آذر قزوین - پارس جنوبی جم
مس شهر بابک - شهرداری همدان
چادرملوی یزد - شهرداری آستارا
سایپا - خیبر خرم‌آباد
شاهین بندر عامری - خوشه طلایی ساوه
شهر خودروی مشهد - آرمان گهر سیرجان
چوکای تالش - نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)
ون پارس اصفهان - رایکای بابل
استقلال خوزستان - فجر سپاسی شیراز

هفته چهارم
پارس جنوبی جم - سایپا
آرمان گهر سیرجان - شاهین بندر عامری
رایکای بابل - استقلال خوزستان
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) - شمس آذر قزوین
شهرداری همدان - شهر خودروی مشهد
فجر سپاسی شیراز - چادرملوی یزد
خوشه طلایی ساوه - چوکای تالش
شهرداری آستارا - ون پارس اصفهان
خیبر خرم‌آباد - مس شهر بابک

هفته پنجم
آرمان گهر سیرجان - خوشه طلایی ساوه
ون پارس اصفهان - خیبر خرم‌آباد
شهر خودروی مشهد - رایکای بابل
چوکای تالش - پارس جنوبی جم
شمس آذر قزوین - شهرداری همدان
استقلال خوزستان - مس شهر بابک
سایپا - فجر سپاسی شیراز
شاهین بندرعامری - شهرداری آستارا
چادرملوی یزد - نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)

هفته ششم
مس شهر بابک - سایپا
خیبر خرم‌آباد - استقلال خوزستان
شهرداری آستارا - چوکای تالش
خوشه طلایی ساوه - شهر خودروی مشهد
رایکای بابل - چادرملوی یزد
شهرداری همدان - شاهین بندرعامری
فجر سپاسی شیراز - شمس آذر قزوین
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) - آرمان گهر سیرجان
پارس جنوبی جم - ون پارس اصفهان

هفته هفتم
چوکای تالش - خیبر خرم‌آباد
استقلال خوزستان - سایپا
شاهین بندرعامری - پارس جنوبی جم
چادرملوی یزد - شهرداری همدان
آرمان گهر سیرجان - فجر سپاسی شیراز
ون پارس اصفهان - مس شهر بابک
شهر خودروی مشهد - نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)
خوشه طلایی ساوه - رایکای بابل
شمس آذر قزوین - شهرداری آستارا

هفته هشتم
شهرداری همدان - چوکای تالش
فجر سپاسی شیراز - شهر خودروی مشهد
رایکای بابل - شاهین بندرعامری
پارس جنوبی جم - آرمان گهر سیرجان
خیبر خرم‌آباد - چادرملوی یزد
سایپا - ون پارس اصفهان
شهرداری آستارا - استقلال خوزستان
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) - خوشه طلایی ساوه
مس شهر بابک - شمس آذر قزوین

هفته نهم
استقلال خوزستان - پارس جنوبی جم
شاهین بندرعامری - خیبر خرم‌آباد
آرمان گهر سیرجان - شهرداری آستارا
شمس آذر قزوین - سایپا
خوشه طلایی ساوه - شهرداری همدان
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) - رایکای بابل
چادرملوی یزد - ون پارس اصفهان
شهر خودروی مشهد - مس شهر بابک
چوکای تالش - فجر سپاسی شیراز

هفته دهم
فجر سپاسی شیراز - شاهین بندرعامری
مس شهر بابک - چوکای تالش
هرداری همدان - نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)
پارس جنوبی جم - خوشه طلایی ساوه
سایپا - چادرملوی یزد
رایکای بابل - آرمان گهر سیرجان
خیبر خرم‌آباد - شمس آذر قزوین
ون پارس اصفهان - استقلال خوزستان
شهرداری آستارا - شهر خودروی مشهد

هفته یازدهم
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) - فجر سپاسی شیراز
شمس آذر قزوین - استقلال خوزستان
چادرملوی یزد - پارس جنوبی جم
رایکای بابل - شهرداری همدان
آرمان گهر سیرجان - مس شهر بابک
خوشه طلایی ساوه - شهرداری آستارا
شاهین بندر عامری - ون پارس اصفهان
شهر خودروی مشهد - خیبر خرم‌آباد
چوکای تالش - سایپا

هفته دوازدهم
استقلال خوزستان - چوکای تالش
مس شهر بابک - چادرملوی یزد
سایپا - شاهین بندرعامری
ون پارس اصفهان - شمس آذر قزوین
شهرداری آستارا - رایکای بابل
فجر سپاسی شیراز - خوشه طلایی ساوه
پارس جنوبی جم - شهر خودروی مشهد
خیبر خرم‌آباد - نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)
شهرداری همدان - آرمان گهر سیرجان

هفته سیزدهم
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) - پارس جنوبی جم
چوکای تالش - ون پارس اصفهان
شهرداری همدان - شهرداری آستارا
چادرملوی یزد - شمس آذر قزوین
خوشه طلایی ساوه - مس شهر بابک
رایکای بابل - فجر سپاسی شیراز
شهر خودروی مشهد - سایپا
آرمان گهر سیرجان - خیبر خرم‌آباد
شاهین بندرعامری - استقلال خوزستان

هفته چهاردهم
پارس جنوبی جم - رایکای بابل
سایپا - آرمان گهر سیرجان
خیبر خرم‌آباد - خوشه طلایی ساوه
مس شهر بابک - شاهین بندرعامری
فجر سپاسی شیراز - شهرداری همدان
شمس آذر قزوین - چوکای تالش
ون پارس اصفهان - شهر خودروی مشهد
استقلال خوزستان - چادرملوی یزد
شهرداری آستارا - نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)

هفته پانزدهم
شهر خودروی مشهد - استقلال خوزستان
رایکای بابل - خیبر خرم‌آباد
خوشه طلایی ساوه - سایپا
شهرداری همدان - پارس جنوبی جم
چوکای تالش - چادرملوی یزد
شاهین بندرعامری - شمس آذر قزوین
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) - مس شهر بابک
آرمان گهر سیرجان - ون پارس اصفهان
فجر سپاسی شیراز - شهرداری آستارا

هفته شانزدهم
خیبر خرم‌آباد - شهرداری آستارا
شمس آذر قزوین - آرمان گهر سیرجان
استقلال خوزستان - خوشه طلایی ساوه
چوکای تالش - شاهین بندرعامری
ون پارس اصفهان - نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان)
مس شهر بابک - رایکای بابل
چادرملوی یزد - شهر خودروی مشهد
سایپا - شهرداری همدان
پارس جنوبی جم - فجر سپاسی شیراز

هفته هفدهم
رایکای بابل - چوکای تالش
فجر سپاسی شیراز - مس شهر بابک
نماینده خوزستان (استقلال ملاثانی یا پرسپولیس خوزستان) - سایپا
شهر خودروی مشهد - شمس آذر قزوین
شاهین بندرعامری - چادرملوی یزد
شهرداری همدان - خیبر خرم‌آباد
خوشه طلایی ساوه - ون پارس اصفهان
شهرداری آستارا - پارس جنوبی جم
آرمان گهر سیرجان - استقلال خوزستان

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
worldcup۲۰۲۲
واژه های کاربردی مرتبط
جام جهانی 2022 قطر
پربیننده‌ترین اخبار ورزشی
اخبار روز ورزشی
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
مادیران
الی گشت
triboon
بلیط هواپیما