تحلیل دریادار ترک: آیا ترکیه از ناتو اخراج می‌شود؟ -بخش پایانی

تحلیل دریادار ترک: آیا ترکیه از ناتو اخراج می‌شود؟ -بخش پایانی

بعضی از تحلیلگران و استراتژیست‌های غربی بر این باورند که ترکیه، آمریکا و اروپا را تضعیف می‌کند و باید به عضویت این کشور در پیمان نظامی ناتو، خاتمه داده شود.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سپری شدن هفتاد سال از عضویت ترکیه در پیمان نظامی ناتو، موجب شده که بسیاری از مقامات سیاسی و نظامی، این کشور را برای همیشه در جبهه غرب ارزیابی کنند. اما برخی از فرماندهان نظامی غربی و سیاستمداران آمریکایی و اروپایی در سالیان اخیر، بارها بدون تعارف اعلام کرده اند که جنس و بافت ترکیه با ناتو یکی نیست و این کشور باید از ائتلاف نظامی مزبور اخراج شود.

در بخش پیشین مطلبی که توسط دریادار جهاد یایجی نوشته شده، به موارد و نمونه هایی از ضدیت اندیشکده ها و نظامیان غربی با ترکیه اشاره شد.

کشور ترکیه ,

دریادار یایجی که دکترین دفاعی ترکیه در شرق مدیترانه یعنی دکترین موسوم به «وطن آبی» را طراحی و تدوین کرده، معتقد است که شاگردان فتح الله گولن، سهم مهمی در تقویت گفتمان ضرورت اخراج ترکیه از ناتو ایفا کرده اند.

اندیشکده های آمریکایی به دنبال اخراج ترکیه از ناتو

داگ باندواز کارشناسان امنیتی درمجلهاقتصادیآمریکاییفوربسدر 27 ژوئیه 2016 میلادی، مطلبی با این عنوان منتشر کرد: «ضرورت حذفترکیهازناتو: ایالاتمتحدهبهیکدیکتاتورینظامینیازندارد».

او گفته بود: «ترکیه،ایالاتمتحدهواروپاامنیتراتضعیفمیکنند. حالا که آنکارا به سمت حفاظت از یکدولتتکحزبیاقتدارگرا رفته، ادامه عضویت ترکیه درناتومتناقضترمیشود. طلاقرسمی،بهترینگزینهبرایهمهطرفینخواهدبود».

فکر می کنید مقالات و یادداشت های تحلیلگران آمریکایی و اروپایی علیه ترکیه همین چند مورد بود؟ خیر. نمونه های فراوانی در اختیار دارم. در 13 اکتبر 2016 میلادی و تنها مدتی کوتاه پس از کودتای نافرجام جولای، یک اندیشکده آمریکایی از مسببین کودتا یعنی از شاگردان گولن حمایت و رسماً اعلام کرد که ترکیه، برخلاف کشورهای عضو ناتو، دموکراتیک نیست و نباید در این پیمان بماند.

پروفسورآلونبنمایر،استاددانشگاهنیویورک،در 8 نوامبر 2017 میلادی مقالهایراباعنوان «زمانحذفترکیهازناتو» درهافینگتنپستمنتشرکرد.

همچنین برناردهانریلوی،متفکرفرانسوی،در 13 اوت 2018 دروالاستریتژورنالنظراتخودرادرموردبحرانتحریم‌هابینآمریکاوترکیهبیانکرد و بدون تعارفگفت: زمانخروجترکیهازناتوفرارسیدهاست. دههامقالهوگفتارازاینقبیلدرراستای«خروجترکیهازناتو»دررسانههایمعتبرآمریکاواروپامنتشر شد.

تدگالنکارپرتردرکتابخودباعنوان «ناتویکدایناسورِنهادیاست»کهدرسال 2019 منتشرشد،چنین نوشت: «زمان آنفرارسیده که ناتو،ترکیهرابهخاطررفتارخطرناکشچهدرداخلوچهدرخارجازکشور، ملزم به پاسخگوییکند».

همچنین درمقالهعلمیپیروالهکهدرشمارهچهارممجلهآکادمیفرانسه "Strategique" درسال 2019 منتشرشد، از «طلاق»بینناتووترکیهدفاع شد.

کشور ترکیه ,

در تاریخ 6 اکتبر 2019 میلادیاندکیقبلازشروععملیاتارتش ترکیه در شمال سوریه، چشمهصلح،سناتورجمهوریخواهایالاتمتحده،لیندسیگراهام، تصریحکردکه«درصورتحملهترکیهبهسوریه،تحریمهاعلیهترکیهاعمالخواهدشد»و«اوخواستارخروجترکیهازناتودرصورتحملهبهنیروهایکُردخواهدشدکه در جنگ با داعش، بهآمریکاکمکمیکنند».

همچنین در 13 اکتبر 2019،الیوتالانگل،رئیسکمیتهروابطخارجیمجلسنمایندگاننیزبهعملیاتچشمهصلحترکیهاشارهکرد وگفت:«ایالاتمتحدهبایدبهفکراخراجترکیهازناتوباشد».

اما در 13 اکتبر 2019،مارکاسپر،وزیردفاعایالاتمتحده پا را از این فراتر نهاده وهشداردادکهاگرترکیهبهحملهادامهدهد، «بهروابطایالاتمتحدهباترکیهآسیبمیرساندوماندناینکشوردرناتورابهخطرمیاندازد».

کمپین های اروپایی برای اخراج ترکیه از ناتو

در 27 سپتامبر 2020 میلادی،گیرتویلدرز رهبر حزبآزادیهلند،کمپینی به راه انداخت با این شعار:«هر چه زودتر ترکیه راازناتوخارجکنید!»

در 25 آوریل 2021 میلادی،داگباندوازمؤسسهکاتونیزدرمقالهخودباعنوان «مشکلاصلی ما ارمنستان نیست، مشکل اصلی عضویتترکیه درناتواست».

او اعلام کرد کهآنکارابهسمتیکهدفمستبدانهحرکتمیکندو باید با استفاده از اهمیت موضوع نسلکشیارامنه، ترکیه را از ناتو اخراج کنیم.

در 16 می 2022 میلادی،سناتوریونانی - کاناداییلئوهوساکوسدرموردروندعضویتفنلاندوسوئددرناتواعلام کرد: «اینمشکلبهراحتیقابلحلاست. ترکیهواردوغانراازناتوبیرونکنید. دولتهای خودکامه و تمامیت خواهیکهبهقوانینبینالمللیاحترامنمیگذارند،ازهمانابتدانبایدبخشیازناتوباشند».

همچنین کویندیویلیامسوندر National Review در 22 مه 2022 میلادی اعلام کرد که ناتو باید هر چه سریع تر، سوئدوفنلاند را بپذیرد و ترکیه را اخراج کند. زمان جدایی از ترکیه فرا رسیده است».

پس از آن نیز، در 29 می 2022درمقالهجیمزام. دورسیدر The Algemeiner  چنین عبارتی دیدیم: «ترکیه عملاً ناتو را گروگانگرفته و لازم استهر چه زودتر ناتو را نجاتدهیم».

کشور ترکیه ,

اکونومیستدر 16 ژوئن 2022 میلادی چنین نوشت: «بیایید از خودمان بپرسیم: آیا ماندن ترکیه در ناتو، مشکلاتی ایجاد نمی کند که هزینه آن سنگین تر از اخراج است؟ پس چرا هر چه زودتر این کشور را اخراج نکنیم؟»

در 1 آگوست 2022،فرانکپالون،عضومجلسنمایندگانایالاتمتحدهگفت: «می خواهم به طور رسمی اعلام کنم که هرگز نمی توان به ترکیهبهعنوانیکمتحد،اعتمادکرد».

این حرف او شبیه سخنان سناتورآمریکایی باب منندز بود که در 21 آگوست 2022  گفت:«ترکیه بایدمانندمتحدناتوعملکند.اگررجبطیباردوغانرئیسجمهورترکیهبهرفتارخودادامهدهدکهباعثایجادمشکلاتیدرائتلافناتوشود،ماازفروشجنگندههای F-16 بهترکیهحمایتنخواهیمکرد».

علاوه بر نمونه های بالا، سخنان دیگری شنیده ایم که همگی له یونان و علیه ترکیه هستند و معتقدند که یونانحققانونیداردکهآبهایسرزمینیخودرابهبیشاز 6 مایلافزایشدهدوجزایررامسلحکند.

مانفردوبر،سیاستمدارآلمانیوعضوپارلماناتحادیهاروپا،در 23 ژوئیه 2020 تصریحکردکهافزایشآبهایسرزمینییونانهرگزدلیلیبرایجنگنخواهدبودوترکیهبایددرککندکهاتحادیهاروپادرکناریونانودولتیونانیقبرسخواهدبود.

در 27 آگوست 2021 ،بابمنندز،رئیسروابطخارجیسنایایالاتمتحده،ازیونانبرایافزایشآبهایسرزمینیخودبهبالای 12 مایلیدردریایجزایرحمایتکردوگفت:«ترکیهدرتلاشاستبانقضتمامقوانینقانونیازگسترشقانونیآبهایسرزمینییونانجلوگیریکند. یونانحقداردآبهایسرزمینیخودراتا 12 مایلگسترشدهد. ما در این مسیر از آتن حمایت می کنیم».

6 سپتامبر 2022 ،میتسوتاکیس،نخستوزیریونان،ضمنبیاناینکهاگریونانخواستههایغیرقانونیوغیرمنصفانهیونانرانپذیرد،ترکیهبایدازناتواخراجشود،گفت:«غیرقابلقبولاستکهیونانتوسطیکمتحدناتوبهگونهایتهدیدشودکهحاکمیتآنرازیرسوالببرد».

کشور ترکیه ,

در 30 سپتامبر 2022 سناتورآمریکاییبابمنندزگفت: «ترکیهامنیتناتوراتهدیدمیکند. ما عمیقاً نگرانخریددومین سری موشک روسیاس-400 توسطترکیههستیم. ما می دانیم که ترکیه حریمهوایییونانراخصمانهنقضکردهاست. در 5 ژانویه 2023،وزارتامورخارجهایالاتمتحده دربیانیهایاعلامکرد: «ترکیهبایدازتهدیدعلیهیوناندرموردآب‌هایسرزمینیخوداجتنابکند».

بابیمیلردر National Review در 19 دسامبر 2022 نوشت: «اردوغان، سوریه و یونان را تهدید کرده است. اردوغانغیرقابلاعتمادوتهدیدیبرایجامعهجهانیاست. پسچراترکیههنوزعضوناتواست؟زمانآنفرارسیده کهآمریکارویکردخودرادرقبالترکیهتغییردهد.

جاناتانروئه،مدیرسیاستخارجیامنیتملییهودیآمریکایی،در18سپتامبر2022درهلاسپستانگلیسینوشت:«ناتودرحالدورزدنترکیهاستودیگربهترکیهنیازیندارد. همکاریدفاعیمابایونانباهدفتقویتجناحشرقیناتواست».

در 03 ژانویه 2023جانبولتون،مشاورامنیتملیرئیسجمهورآمریکادردورهترامپ،درمقالهخوددرروزنامهانگلیسیدیلیتلگراف،ترکیهرا«بزرگترینتهدیددرداخلناتو»توصیفکرد. بولتونازمواضعترکیهعلیهطرحعضویتفنلاندوسوئددرناتووروابطشباروسیهانتقادکرد.

اینباربولتوندر 16 ژانویه 2023 بهوالاستریتژورنالگفت: «اگرانتخاباتعادلانهبرگزارنشود،ترکیهبایدازناتوخارجشود. ترکیهعضوناتواست،اماآنطورکهوظیفه دارد عملنمیکند. اخراجترکیهیاتعلیقعضویتآن،بایدبهطورجدیبررسیشود».

در 18 ژانویه 2023  مایکلروبین کارشناس برجستهجنگروانیپنتاگون گفت: «زمانآنرسیدهکهواقعیتترکیهراببینیم. ترکیهیکیازاعضایمهمناتونیست. لازم نیست جوریرفتارکنید که گویی ماندن ترکیه اهمیت دارد. اگر این کشور اخراج شود، هیچضعفیدرناتووجودنخواهدداشت.

اینهمهخبر،مقاله،گفتاروکتاب،نشان دهنده این واقعیت استکهترکیهبهطورجدیباسناریویحذفازناتومواجهشدهاست. این که می گویند «ترکیهرانمیتوانازناتوحذفکرد،چونترکیهحقوتودارد»،متأسفانهواقعبینانهنیست. به باور من، ماندن ترکیه در ناتو، به این معنی است که ترکیه می تواند با استفاده از این عضویت، خود را در برابرایالاتمتحدهودربرابرروسیهمحافظتکند.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
اخبار روز بین الملل
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
طبیعت