کاهش ۱۱.۷ درصدی تورم فصلی مصالح ساختمانی تهران در تابستان ۱۴۰۲

کاهش 11.7 درصدی تورم فصلی مصالح ساختمانی تهران در تابستان 1402

گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است، در فصل تابستان ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) ١,٩ درصد می‌باشد، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٦درصد) ١١.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران گزارش داد: در فصل تابستان 1402 شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ٢١٩٧,٢ می‌باشد که نسبت به فصل قبل ١.٩درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٧.٣ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ٤٣.٥ درصد افزایش داشته است.

در فصل تابستان 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١,٩ درصد می‌باشد، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٦درصد) ١١.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با 20.6 درصد مربوط به گروه اجرایی « گچ و گچکاری» می­باشد، این در حالیست که گروه اجرایی « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » با ٦.٥ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

در فصل تابستان 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ٤٧,٣ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٩.٧ درصد) ٧.٦ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٧٤,٧ درصد مربوط به گروه اجرایی « یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٩.٦ درصد مربوط به گروه اجرایی « نقاشی» می­باشد.

در فصل تابستان 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ٤٣,٥ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٩.٢ درصد) ٤.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٦٣ درصد مربوط به گروه اجرایی« شیشه » و کمترین تورم با ٣٣.٩ درصد مربوط به گروه « سنگ» بوده است.

شاخص قیمت و تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، به تفکیک گروه‌های اجرایی (تابستان 1402)

 گروه سیمان، بتن، شن و ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٥١٣,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٦.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٩.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل  ( تورم سالانه)  ٣٥.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه گچ و گچ کاری: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢١٢٢,٤ رسیده است که نسبت به فصل قبل  20.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٧.٨ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣٦.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه انواع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به 1890.6 رسیده است که نسبت به فصل قبل ٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ٣٥.٧ درصد افزایش داشته است.

گروه موزاییک،کاشی و سرامیک: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2006.2 رسیده است که نسبت به فصل قبل ٦.٥ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ٣٥.٧ درصد افزایش داشته است.

گروه سنگ: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢١٢٨,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه)  ٣٣.٩ درصد افزایش داشته است.

گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٢١٦,٦ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٦.٥ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 60.6 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٤٨.٩ درصد افزایش داشته است.

گروه چوب: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٧٤٩,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٥.٥ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٤.٨ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 40 درصد افزایش داشته است.

گروه ایزو گام،قیرگونی و آسفالت: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨١٨,٦ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٥.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ٤٨.٦ درصد افزایش داشته است.

گروه شیر آلات بهداشتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨٥٩,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١.٤ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 60 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٤٨  درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٢٦١,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١.٢ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٣.٤ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٤٨.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه یراق آلات درب و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣١٦٩,٨ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٥.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٤.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ٦١.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه نقاشی ساختمان: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٩١٥,٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٥ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٩.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣٨.٦ درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به 3602.9 رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٢ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٥ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٦٢  درصد افزایش داشته است.

گروه شیشه: در این فصل عدد شاخص به ٢٧٥٧,٤ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٥١.٦  درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٦٣  درصد افزایش داشته است.

گروه خدمات: در این فصل عدد شاخص به ١٣٨٢,٣ رسیده است که نسبت به فصل 0.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٣٤.٦ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٤٦.٣ درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه