خبرهای آفریقا
جعفر قناد باشی

سیاست خارجی یازدهمین دولت-۱

قنادباشی: دیپلماسی دولت یازدهم در شمال آفریقا و جهان اسلام تعطیل بود

به اعتقاد کارشناس ارشد مسائل آفریقا، سیاست خارجی دولت یازدهم در خدمت اقتصاد قرار نگرفت. وزارت خارجه در این دولت به یک اداره کوچک تبدیل شده و بخش‌های مربوط به شمال آفریقا و جهان اسلام در این وزارتخانه تعطیل شد.

حسن روحانی
سیدابراهیم رئیسی
محمدباقر قالیباف
اسحاق جهانگیری
سیدمصطفی هاشمی طبا
سیدمصطفی میرسلیم
مهمترین عناوین