آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش

عرفان کوچاری

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و رونمایی از کتاب روایت اساسی با حضور آیت الله سید محمد خامنه ای عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا و عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در خانه اندیشمتدان علم انسانی برگزار شد.

سخنرانی عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در مراسم گرامیداشت هفته پژوهشبازدید آیت الله سید محمد خامنه ای عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا از نمایشگاه پژوهشکده شورای نگهبانبازدید آیت الله سید محمد خامنه ای عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا از نمایشگاه پژوهشکده شورای نگهبانمراسم گرامیداشت هفته پژوهشسخنرانی عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در مراسم گرامیداشت هفته پژوهشسخنرانی عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش آیت الله سید محمد خامنه ای عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا و عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در مراسم گرامیداشت هفته پژوهشمراسم گرامیداشت هفته پژوهشسخنرانی آیت الله سید محمد خامنه ای عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا در مراسم گرامیداشت هفته پژوهشسخنرانی آیت الله سید محمد خامنه ای عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا در مراسم گرامیداشت هفته پژوهشمراسم گرامیداشت هفته پژوهشآیت الله سید محمد خامنه ای عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدراسخنرانی آیت الله سید محمد خامنه ای عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا در مراسم گرامیداشت هفته پژوهشآیت الله سید محمد خامنه ای عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا رونمایی از کتاب روایت اساسی با حضور آیت الله سید محمد خامنه ای عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا و عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان
فلای تو دی