Arşiv

Hazar Denizi'nde Balık Avlama

صیادان این منطقه بومی هستند و از این راه امرار معاش می کنند در سال شش ماه در کومه های صیادی زندگی می کنند و مشغول صیادی می شوند.
در گیلان چهار هزار صیاد در قالب 51 تعاونی صید (پره) به فعالیت مشغول هستند.
صیادان این منطقه بومی هستند و از این راه امرار معاش می کنند در سال شش ماه در کومه های صیادی زندگی می کنند و مشغول صیادی می شوند.
صید پره در میانکاله بهشهر
در گیلان چهار هزار صیاد در قالب 51 تعاونی صید (پره) به فعالیت مشغول هستند.
صیادان این منطقه بومی هستند و از این راه امرار معاش می کنند در سال شش ماه در کومه های صیادی زندگی می کنند و مشغول صیادی می شوند.
صید پره در میانکاله بهشهر
صید پره یکی از قدیمی‌ترین روشهای صید ماهیان استخوانی از جمله ماهی سفید در حاشیه جنوبی دریای خزر (استان گیلان و مازندران) است که قدمتی چند صد ساله دارد.
صید پره در میانکاله بهشهر
صید پره در میانکاله بهشهر
صید پره یکی از قدیمی‌ترین روشهای صید ماهیان استخوانی از جمله ماهی سفید در حاشیه جنوبی دریای خزر (استان گیلان و مازندران) است که قدمتی چند صد ساله دارد.
صید پره در میانکاله بهشهر
صید پره یکی از قدیمی‌ترین روشهای صید ماهیان استخوانی از جمله ماهی سفید در حاشیه جنوبی دریای خزر (استان گیلان و مازندران) است که قدمتی چند صد ساله دارد.
صید پره در میانکاله بهشهر
صید پره در میانکاله بهشهر
صید پره در میانکاله بهشهر
صید پره در میانکاله بهشهر
صید پره در میانکاله بهشهر
صید پره یکی از قدیمی‌ترین روشهای صید ماهیان استخوانی از جمله ماهی سفید در حاشیه جنوبی دریای خزر (استان گیلان و مازندران) است که قدمتی چند صد ساله دارد.
صید پره یکی از قدیمی‌ترین روشهای صید ماهیان استخوانی از جمله ماهی سفید در حاشیه جنوبی دریای خزر (استان گیلان و مازندران) است که قدمتی چند صد ساله دارد.
صید پره در میانکاله بهشهر
صید پره در میانکاله بهشهر
صید پره در میانکاله بهشهر
صید پره در میانکاله بهشهر