İslam İçinden Yıkılmak İsteniyor

İslam dünyası, İslam ülkeleri içlerinden yıkılmak isteniyor. Planlı programlı kasıtlı bir “İslamın içini boşaltma” faaliyeti var.

İslam İçinden Yıkılmak İsteniyor

Tesnim Haber Ajansı - Mehmed Şevket Eygi bu gün Milli Gazete'de yazdı:
* “İslam garip geldi, garip dönecektir.” (Hadîs-i şerif)
* İslam dünyası, İslam ülkeleri içlerinden yıkılmak isteniyor.
* Planlı programlı kasıtlı bir “İslamın içini boşaltma” faaliyeti var.
* Bir takım işbirlikçi münafık İslamcılar; İslamı ve Ümmeti yıkmak için Tâğutla ve harbî kâfirlerle işbirliği yapıyor.
* Deccalı seven, tutan, destekleyen, baş tacı eden sahte Müslümanlar görülüyor.
* Şeytan İslam dünyasını en fazla kadınlarla, lüks ve israflı hayat tarzıyla, dünya sevgisiyle, parayla aldatmaya çalışıyor.
* Kur’anın kadınlarla kesin muhkem ayetlerini, kadın konusundaki mütevatir ve sahih hadîsleri red ve inkar eden, onları beğenmeyen, tenkit eden İslam Feministleri küfre düşer.
* Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet İslamlığı kadınları aşağılamaz, aksine onlara haysiyet ve hürriyet kazandırır ve kendilerine büyük hürmet gösterir.
* Sapık pagan zihniyetinde iffet kavramı ve değeri yoktur. İslam’da vardır.
* Kafirler, münafıklar, müşrikler Müslüman halkı ve gençliği cahil bırakmak istiyor.
* Okullardaki mecburî din kültürü dersleri büyük bir aldatmacadan ibarettir.
* Mütevâtir ve sahih hadîsleri, Sünneti inkar etmek Resulullah’ı (Salat ve selam olsun ona) inkar etmek gibidir.
* Sünnet inkarı küfre köprüdür.
* Müslümanları, re’y ve heva ile yazılmış mealler, tercümeler ve tefsirler ile aldatmak ve saptırmak istiyorlar.
* Kur’an ve Sünnet hükümlerinin tamamı olan Şeriat’ı inkar etmek, İslam’ı inkar etmek gibidir.
* İslamı ve Ümmeti içinden yıkmak için kafirlerden para ve yardım alanlar küfre düşer.
* Ulema ve fukaha sınıfına dahil olup da, elde hürriyet imkan fırsat varken halkın imanını kurtarmak için çalışmamak hıyanettir.
* AB standartlarına uymadığı için Ehl-i Sünnete uygun küçük ilmihal kitabını yayınlamamak büyük hıyanettir.
* Kelam alimleri, Mutezile mezhebinin sapık ve batıl olduğunu ispat etmişlerdir.
* Din düşmanları, bu ölmüş fırkayı Türkiyede hortlatmıştır.
* Vehhabîlik Ehl-i Sünnetin bir şubesi değildir.
* Muhammed ibn Abdilvehhab’ın kardeşi Süleyman ibn Abdilvehhab, sapıtan kardeşine karşı “es-Savaiq el-ilahiyye fi Red ‘al’e-Vehhabiyye” kitabını yazmış, onun yanlışlarını tenkit etmiştir.
* Aktivizm cereyanları, az veya çok Eh-i Sünnetten ayrılmıştır.
* Ehl-i Sünnet dairesi içinde, bildiğimiz dört hak fıkıh mezhebi vardır. Beşinci hak mezheb yoktur.
* Selefilik hak mezheb değildir.
* Kur’ana, Sünnete, Şeriata zıt ve aykırı bir siyasî sistemi veya düzeni beğenmek, övmek, benimsemek küfre ve dalalete köprüdür.
* Kötü sistemlerin, eskiye göre daha iyisi olmaz.
* Daha az kötüsü olabilir.
* Allah katında İslamdan başka hak din olduğunu iddia etmek küfre götürür.
* İslamın Allah katında tek hak din olduğu, Kur’anla, Sünnetle, icma ile sabittir.
* Kendisine Tevhid akidesi, Hz. Muhammed’in Allahın Resulü olduğu, Allahın insanlara Kur’an gönderdiği, Din gönderdiği bildirilmiş ve güzelce anlatılmış olan bir kimse bunları reddederse küfürde kalır, inkarcılardan olur ve ehl-i necat ve Cennet olmaz.
* Ellerinde imkan, para, fırsat, hürriyet olan Müslüman ulemanın fukahanın, meşayihin; gayr-i Müslimlere İslam’ı doğru şekilde öğretmeleri, onları hidayete davet etmeleri, İslamı tebliğ etmeleri vaciptir. Bu vazifelerini yapmazlarsa, cahil kalanların vebali üzerlerine olur.
* İslamı doğru ve yeterli şekilde bilmeyen halkın ve gençliğin vebali de öncelikle ulemanın ve fukahanın ve Müslüman idarecilerin üzerinedir.
10.12.2016

En Çok Okunan Görüş/Röportaj Haberler
En Önemli Görüş/Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler